Strategia zeroemisyjności – jakie są jej założenia?

Zeroemisyjność to stan, w którym działalność gospodarcza, przemysłowa lub domowa nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O). Osiągnięcie stanu zeroemisyjności to kluczowy element w walce z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu.

Co to jest Strategia Zeroemisyjności?

Strategia zeroemisyjności to kompleksowy plan działania, który ma na celu zredukowanie lub całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z różnych sektorów gospodarki. To nie tylko walka z emisją CO2, ale także innych gazów cieplarnianych, takich jak metan czy podtlenek azotu. Strategia taka zakłada ścisłą współpracę między rządem, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi i społeczeństwem, aby wspólnie pracować na rzecz przyszłości z niskim poziomem emisji. Kluczowe elementy strategii zeroemisyjności obejmują inwestycje w technologie nisko- i zeroemisyjne, rozwój odnawialnych źródeł energii, promowanie zrównoważonego transportu, edukację społeczeństwa oraz współpracę międzynarodową w zakresie ochrony klimatu. Każdy z tych elementów wymaga szczegółowego planowania, koordynacji i monitorowania, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest zeroemisyjność.

Kiedy zaczęto o niej mówić w Polsce?

W Polsce temat zeroemisyjności zaczął zyskiwać na popularności w ostatnich latach, zwłaszcza po podpisaniu przez kraj różnych międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony środowiska, takich jak Porozumienie Paryskie z 2015 roku. Rządowe inicjatywy i lokalne programy zaczynają kłaść coraz większy nacisk na przechodzenie na technologie nisko- i zeroemisyjne.

Na czym polega strategia i jakie są jej założenia?

Strategia zeroemisyjności opiera się na kilku kluczowych założeniach, które mają na celu zredukowanie wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych: To podstawowy cel strategii, który obejmuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Może to obejmować wprowadzenie podatków od emisji, promowanie energii odnawialnej, inwestowanie w technologie wychwytu i magazynowania CO2, czy ograniczenie zużycia paliw kopalnych.
 • Zastosowanie technologii niskoemisyjnych: Wprowadzenie nowych technologii, które będą miały niższy wpływ na środowisko, jest kluczowym elementem tej strategii. Może to obejmować wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, czy hybrydowych i elektrycznych pojazdów.
 • Promowanie zrównoważonego transportu: Transport stanowi jeden z największych źródeł emisji CO2. Strategia zeroemisyjności zakłada promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, pojazdy elektryczne, komunikacja publiczna czy carpooling.
 • Wprowadzenie programów edukacyjnych i ślad węglowy szkolenie: Edukacja społeczeństwa na temat konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak również sposobów, w jaki można to zrobić na poziomie indywidualnym, jest kluczowym elementem strategii. Ślad węglowy szkolenie może pomóc ludziom zrozumieć, jakie są ich indywidualne źródła emisji i jak je ograniczyć.
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii: Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, jest kluczowym elementem strategii.
 • Rozwój „zielonych” miejsc pracy: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie wymagać rozwoju nowych sektorów gospodarki i zatrudnienia. Strategia zakłada promowanie „zielonych” miejsc pracy, czyli takich, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
smog

Współpraca na arenie międzynarodowej: Walka z globalnym ociepleniem to wyzwanie globalne, które wymaga globalnych rozwiązań. Strategia zeroemisyjności zakłada aktywne uczestnictwo w międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony klimatu.

Jakie sektory obejmuje?

Strategia zeroemisyjności dotyczy wielu sektorów gospodarki, takich jak:

 • Energetyka
 • Transport
 • Budownictwo
 • Rolnictwo
 • Przemysł
 • Gospodarka odpadami

Jak można dążyć do realizacji strategii zeroemisyjności?

Certyfikacja ISO

Jednym ze sposobów na dążenie do realizacji strategii zeroemisyjności jest certyfikacja ISO, która pozwala na standaryzację i kontrolę działań proekologicznych. ISO (International Organization for Standardization) to organizacja, która publikuje międzynarodowe standardy w różnych dziedzinach.

Jakie certyfikaty ISO dotyczą zeroemisyjności?

Najbardziej znanym certyfikatem ISO dotyczącym zeroemisyjności jest ISO 14067, który odnosi się do „śladu węglowego produktów”. Inne certyfikaty mogą dotyczyć zarządzania energią (ISO 50001) czy ogólnego zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

Strategia zeroemisyjności to nie tylko konieczność w kontekście globalnych zmian klimatycznych, ale także szansa dla rozwoju nowych, bardziej zrównoważonych modeli gospodarczych. Polska, podobnie jak inne kraje, stoi przed wyzwaniem wdrożenia tej strategii w praktyce, co wymaga zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki i społeczeństwa. Certyfikacja ISO i ślad węglowy szkolenie to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc w jej realizacji.